Słownik pojęć

Aktywne zarządzanie – podejście do inwestowania w fundusze zakładające konieczność okresowego transferu środków od funduszy akcyjnych do bezpiecznych w reakcji na zmieniające się trendy

Alerty - komunikaty wysyłane przez serwis firstclass.MonitorFunduszy.info do Użytkowników. Komunikaty generowane są przez Plan inwestycyjny zdefiniowany przez Użytkownika i wysyłane pocztą elektroniczną. Reagowanie na Alerty zgodnie z planem ma istotny wpływ na wyniki inwestycyjne.

Powiadomienia – są to komunikaty wysyłane przez Serwis, informujące o wzrostach lub spadkach obserwowanych funduszy. Pełnią rolę informacyjną, nie wymagają żadnej reakcji od Użytkownika i nie mają wpływu na wyniki inwestycyjne.

Doradca – osoba wskazana przez Użytkownika (poprzez podanie adresu e-mail), która uprawniona jest tylko i wyłącznie do wglądu do Planu inwestycyjnego Użytkownika

Doradca rekomendowany – osoba rekomendowana przez Partnerów firstclass.MonitorFunduszy.info jako posiadająca wiedzę odpowiednią do pomocy w definiowaniu i modyfikowaniu Planu inwestycyjnego. Umieszczenie wyznaczonych osób na listach doradców rekomendowanych jest odpłatne

Plan Inwestycyjny - zestaw 2 parametrów zdefiniowanych przez Użytkownika (PB, SP). Wystąpienie Alertów wywołanych spełnieniem parametrów planu stanowi przesłankę do podejmowania indywidualnych decyzji inwestycyjnych.

Próg Bólu (PB) – parametr aktywny dla Użytkownika, którego środki finansowe zaangażowane są w fundusze akcyjne. Sygnał uaktywnia się gdy wartość jednostki uczestnictwa obserwowanego funduszu spadnie o zadaną wielkość (np. 12 %) od najwyższego zapamiętanego poziomu w okresie od zakupu jednostek funduszu lub ostatniego SP. Dla inwestora, twórcy Planu Inwestycyjnego jest to sygnał do transferu aktywów do funduszy bezpiecznych.

Sygnał Powrotu (SP) – parametr aktywny dla Użytkownika, którego środki finansowe zaangażowane są w fundusze bezpieczne. Sygnał uaktywnia się gdy cena jednostki uczestnictwa obserwowanego funduszu wzrośnie o zadaną wielkość (np. 20 %) od najniższej wartości jednostki uczestnictwa zapamiętanej w okresie od zakupu tych jednostek lub ostatniego PB. Jest to informacja, że rynek powraca do wzrostów. Dla inwestora, twórcy Plany Inwestycyjnego jest to sygnał do transferu środków do funduszy akcyjnych.

Alert Czasowy (T) – jest to Alert który uaktywnia się gdy w zadanym okresie czasu (np. 2 miesiące) od zdefiniowania parametrów Planu Inwestycyjnego, nie pojawi się żaden Alert (PB, SP) ani żadne Powiadomienie.

Fundusz akcyjny – fundusz inwestycyjny, w którego portfelu zawartość akcji stanowi od 70 – 90 % - przynosi wysokie zyski w czasie hossy, generuje poważne straty w czasie bessy

Fundusz bezpieczny – fundusz inwestycyjny w którego portfelu znajdują się bony skarbowe i/lub obligacje. Fundusz ten przynosi niewielkie ale stosunkowo pewne zyski zarówno w czasie hossy jak i bessy

Rynek – potoczny termin określający instytucje finansowe takie jak giełdy papierów wartościowych, surowców, walut. Gdy jest hossa i indeksy rosną mówimy że „Rynek rośnie” np. rynek surowców rośnie gdy rosną ceny surowców. Gdy jest bessa i ceny spadają np. ceny akcji mówimy że „Rynek spada”

Trend – można zdefiniować, jako utrzymywanie się przez pewien czas tendencji kursu do zmian w danym kierunku
• trend rosnący - (wzrost wartości indeksu, wyceny funduszu w czasie)
• trend malejący - (spadek wartości indeksu, wyceny funduszu w czasie)
• trend boczny – brak wyraźnego trendu malejącego lub rosnącego.

Indeks - wartość obliczona na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Umożliwia syntetyczne przedstawienie koniunktury na giełdzie lub stanu jakiegoś sektora spółek.

Jednostka uczestnictwa (j.u.) - jest to część aktywów funduszu inwestycyjnego. Inwestycja w fundusz inwestycyjny jest równoznaczna z zakupem jednostek uczestnictwa.

Wersja: 1.8
start     strategia          fundusze     kontakt    
konto inwestor     słownik pojęć          giełda     regulamin    
     jak to działa          waluty     cennik    
                        
                    Symulator Aktywnego Zarządzania