Regulamin serwisu firstclass.MonitorFunduszy.info

§1. Definicje

1. firstclass.MonitorFunduszy.info - oznacza First Class Financial Group z siedzibą w Warszawie 00-828 przy alei Jana Pawła II 15, II p.. Zwaną także Dostawcą.

2. firstclass.MonitorFunduszy.info (zwany także Serwisem) - oznacza zorganizowaną platformę informatyczną dostępną poprzez sieć Internet stworzoną przez First Class Financial Group, umożliwiającą Użytkownikom korzystanie z funkcjonalności i informacji dostarczonych First Class Financial Group i/lub jego Partnerów.

3. Użytkownik – osoba korzystając z serwisu w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Regulamin – Niniejszy regulamin świadczenia usług przez First Class Financial Group będący zbiorem zasad korzystania z Serwisu. Zawiera zbiór praw i obowiązków zarówno Dostawcy jak i Użytkownika Serwisu.

5. Usługi - oznacza usługi świadczone drogą elektroniczną przez First Class Financial Group.

6. Definicje pojęć użytych w niniejszym regulaminie zawiera Słownik Pojęć będący integralną częścią serwisu.

§2. Informacje podstawowe

1. Korzystanie z Serwisu oparte jest o warunki określone w niniejszym Regulaminie.

2. Serwis jest powszechnie dostępny dla wszystkich użytkowników Internetu.

3. Korzystając z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Regulamin obowiązuje zarówno użytkowników posiadających wykupiony abonament jak również użytkowników bez abonamentu.

4. Serwis świadczy usługi polegające na:
- udostępnianiu treści zawartych w Serwisie oraz
- wysyłanie poprzez e-mail lub SMS do Użytkowników komunikatów zwanych Alertami.

5. Informacje dostępne w serwisie dzielą się na odpłatne i nieodpłatne. Pełne możliwości korzystania z serwisu dostępne są po wykupieniu abonamentu oraz usług dodatkowych (np. pakietów wiadomości SMS).

6. Serwis korzysta z usług partnerów - Partnerzy Serwisu są to osoby lub instytucje współpracujące z serwisem w zakresie dostarczania danych, informacji lub opinii.

§3. Polityka prywatności

1. Właściciel serwisu w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację za wyjątkiem adresu e-mail niezbędnego do przesyłania użytkownikowi Alertów.

2. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

3. Dane uzyskane na drodze dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji konta w serwisie są wykorzystywane przez właściciela Serwisu zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 z póź. zmianami).

4. Użytkownik ma prawo przypisać do swojego konta Doradcę. Odbywa się to poprzez podanie adresu poczty elektronicznej Doradcy w odpowiednim polu. Doradca uprawniony jest jedynie do wglądu w parametry strategii zdefiniowanej przez Użytkownika, nie ma natomiast możliwości ich modyfikowania.

5. Korzystanie z Doradcy jest dobrowolne.

6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do przesyłania zarejestrowanym użytkownikom wiadomości o charakterze reklamowym, jednak nie częściej, niż raz na dwa tygodnie.

§4. Prawo do przetwarzania danych inwestycyjnych

1. Dane z rynków finansowych wykorzystywane przez Serwis do obliczeń Alertów pochodzą z płatnych lub bezpłatnych publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy posiadanej przez Usługodawcę mogą być uznane za rzetelne.

§5. Analizy, opinie, alerty

1. Materiały analityczne i komentarze rynkowe publikowane w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny. Mają pomagać w wyrobieniu opinii Użytkownika o zjawiskach na rynku kapitałowym (giełdy i fundusze) oraz w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, natomiast nie mogą być używane jako rekomendacje lub sugestie co do nabycia (kupna), umorzenia (sprzedaży) lub konwersji jednostek uczestnictwa konkretnych Funduszy Inwestycyjnych. Decyzje inwestycyjne podejmowane są przez Użytkowników Serwisu wyłącznie na własne ryzyko i własną odpowiedzialność.

2. Alerty wysyłane przez serwis do Użytkownika i ewentualnie jego Doradcy generowane są w wyniku indywidualnej, ustalonej przez Użytkownika planu inwestycyjnego.
Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za efekty inwestycyjne przyjętego przez Użytkownika planu inwestycyjnego.

3. Efekty inwestycyjne przyjętego przez Użytkownika planu można zweryfikować na danych historycznych. Dane te nie dają żadnej gwarancji powtórzenia wyników w przyszłości.

4. Publikowane przez Serwis informacje dotyczące Walut oraz Indeksów Giełdowych mają charakter informacji dodatkowej, mającej za zadanie pomóc użytkownikom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. W żadnym przypadku nie jest intencją Usługodawcy dokonywanie bezpośrednich porad inwestycyjnych.

5. Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów oraz partnerów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. First Class Financial Group zastrzega, że korzystanie z Serwisu firstclass.MonitorFunduszy.info możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. First Class Financial Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

3. First Class Financial Group nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. First Class Financial Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

5. First Class Financial Group zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian zawartości Serwisu, źródeł danych oraz Partnerów bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty, szkody, bądź utracone korzyści wynikłe w jakikolwiek sposób z prezentowanych w serwisie analiz, opinii i ocen.

7. Informacje zawarte w serwisie przez Usługodawcę nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych analiz statystycznych inwestycji na rynku Funduszy Inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

8. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (Serwisu) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji, zatem ma zastosowanie punkt 2. W myśl art. 42 pkt 1 Ustawy wszelkie analizy i wyceny sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów.

§6. Odpowiedzialność Usługodawcy

1. First Class Financial Group zastrzega, że korzystanie z Serwisu firstclass.MonitorFunduszy.info możliwie jest wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

2. First Class Financial Group nie ponosi żadnej odpowiedzialności w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.

3. First Class Financial Group nie udziela gwarancji, że korzystanie z Serwisów przebiegało będzie bez błędów, wad, czy przerw jak i co do merytorycznej zawartości Serwisu, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

4. First Class Financial Group nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności spowodowane: działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub awariami, w tym awariami łączy dostawców sieci Internet, awariami sprzętu lub oprogramowania użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

5. First Class Financial Group zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian zawartości Serwisu, źródeł danych oraz Partnerów bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzaniu lub zakresie.

7. Informacje zawarte w serwisie przez Usługodawcę nie są formą doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu art. 69, par. 3, pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. Mają one jedynie charakter ogólnych analiz statystycznych inwestycji na rynku Funduszy Inwestycyjnych i nie są przygotowywane w oparciu, czy z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji klienta, jak definiuje doradztwo inwestycyjne art. 76 Ustawy.

8. Wszelkie analizy i opinie dostępne w portalu nie są rekomendacjami w rozumieniu art. 42 Ustawy ani w rozumieniu paragrafu 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U.206 Poz.1715), gdyż w myśl punktu 2 tego paragrafu analizy Usługodawcy (Serwisu) nie zawierają informacji sugerujących podjęcie określonych działań inwestycyjnych w odniesieniu do określonych instrumentów finansowych. Podmiot, do którego należy Serwis nie jest firmą inwestycyjną, a podstawowym przedmiotem jego działalności nie jest sporządzanie rekomendacji, zatem ma zastosowanie punkt 2. W myśl art. 42 pkt 1 Ustawy wszelkie analizy i wyceny sporządzane są przy zachowaniu należytej staranności oraz rzetelności, a także z ujawnieniem słusznego interesu i konfliktów interesów.

§7. Warunki techniczne

1. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest:
a) połączenie z siecią Internet,
b) przeglądarka MS Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej lub Mozilla w wersji 3.6 lub wyższej
W przypadku niektórych stron dla użytkowników (W szczególności dla wszystkich stron dla użytkowników zarejestrowanych w serwisie, w tym dla użytkowników opłacających abonament), konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java oraz cookies.

2. First Class Financial Group nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe ze względów bezpieczeństwa lub innych, niezależnych od Usługodawcy problemów technicznych, czasowych ograniczeń dostępu do Serwisu.

§8. Rejestracja

1. Z pełnej funkcjonalności Serwisu można korzystać po uprzedniej rejestracji i opłaceniu abonamentu. Rejestracja jest anonimowa. Adresy e-mail użytkowników uzyskane podczas rejestracji zostaną wykorzystane wyłącznie do potwierdzenia rejestracji, przesyłania Alertów i ewentualnie do informowania o zmianach i nowych usługach Serwisu. Serwis gwarantuje, że wszystkie dane podawane przez Państwa w trakcie rejestracji i podczas korzystania z serwisu chronione są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

2. Rejestracja w Serwisie jest tożsame z oświadczeniem, iż Użytkownik zapoznał się z niniejszy Regulaminem, zasadami korzystania z serwisu i w pełni je akceptuje.

§9. Zmiany w Serwisie

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych funkcjonalności lub modyfikacji funkcjonalności już istniejących.

2. Abonent w ramach usługi abonenckiej może otrzymywać informacje o zmianach w serwisie.

§10. Alerty

1. Użytkownik Serwisu samodzielnie definiuje plan inwestycyjny poprzez ustalenie parametrów powiadomień, które skutkują przekazywaniem informacji poprzez pocztę elektroniczną i/lub SMS. Alerty nie są poradami Serwisu - Serwis jedynie analizuje podane przez użytkownika parametry i w momencie spełnienia warunków przez dane przetwarzane w Serwisie do Użytkownika zostaje wysłana żądana informacja.

2. Otrzymane z Serwisu Alerty mogą być wykorzystane wyłącznie przez danego Użytkownika, do którego zostały przesłane.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia związane z niezależną od Usługodawcy wadliwą transmisją danych (dostępność stron Intenetowych Serwisu, wysyłkę wiadomości e-mail, wysyłkę wiadomości SMS) pomiędzy Serwisem i Użytkownikiem.

§11 Prawa autorskie

1. Wszystkie prawa zastrzeżone.

2. First Class Financial Group informuje, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo i inne oryginalne materiały, oraz przyjęty układ i dobór kolorów, ergonomię korzystania z serwisu, układ treści oraz sposób realizacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu (układ treści na stronie) stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych.

3. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

4. Wykorzystanie prezentowanych w serwisie informacji w celu świadczenia porad bezpłatnych lub płatnych w jakimkolwiek charakterze jest zabronione.

§12. Zapoznanie się z regulaminem

1. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Informacje o regulaminie w postaci linku do strony z regulaminem prezentowane są na każdej stronie Serwisu. Informacja o zaakceptowaniu treści regulaminu jest również przedstawiona na stronie rejestracji w Systemie.

3. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane negatywnie.

§13. Zmiany regulaminu

1. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem http://firstclass.monitorfunduszy.info/fregulamin.php.

2. First Class Financial Group zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie w momencie ich publikacji na tej stronie www pod adresem . Użytkownicy Serwisu zobowiązani są do zapoznania się z nową wersją Regulaminu i wyrażają zgodę na otrzymanie informacji o wprowadzeniu nowej wersji regulaminu drogą e-mail. Brak otrzymania wiadomości dotyczącej zmiany regulaminu nie zwalnia użytkownika serwisu z obowiązku zapoznania się z nowym regulaminem.

§14. Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych przez Serwis. można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: First Class Financial Group, Al. Jana Pawła II 15, II p. 00-828 Warszawa.

2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Wersja: 1.8
start     strategia          fundusze     kontakt    
konto inwestor     słownik pojęć          giełda     regulamin    
     jak to działa          waluty     cennik    
                        
                    Symulator Aktywnego Zarządzania